March-Type2Diabetes.jpg

Photo of senior couple riding bikes.